RSS

Archiwa tagu: amortyzacja

Odpłatne zbycie majątku wykorzystywanego jako środek trwały – zmiany w ustawie o PIT

Istotną zmianę w zakresie opodatkowania zbycia składników majątku wykorzystywanych biznesowo wprowadziło z początkiem roku 2015 wejście w życie ustawy  z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.  Dotyczy ona zbycia części majątku używanych do prowadzenia działalności gospodarczej, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.  Do końca roku 2014 przychód z jego sprzedaży nie stanowił przychodu z prowadzenia działalności gospodarczej, ale był traktowany jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości albo z innych źródeł (zgodnie z  w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). Przedsiębiorca miał więc faktycznie szansę uniknięcia opodatkowania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli zarazem nie amortyzował danej rzeczy i poczekał ze sprzedażą, aż minie ustawowy termin  (pięcioletni wobec nieruchomości, a półroczny dla rzeczy ruchomej).  Nowelizacja ustawy o PIT zmieniła ten satysfakcjonujący wielu podatników stan rzeczy na gorsze, bowiem od początku bieżącego roku za przychód z tego źródła uznaje się  środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku  „ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.  Skutkuje więc ona opodatkowaniem sprzedaży wszelkich składników majątku wykorzystywanych biznesowo, bo o objęciu daniną sam fakt takiego ich wykorzystania, chyba, że zostaną one wcześniej z odpowiednim wyprzedzeniem wycofane z gospodarczego użytkowania (i amortyzacji). Ustawodawca nadal nie uznaje bowiem za przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  środków uzyskanych ze sprzedaży składnika majątku umieszczonego w ewidencji środków trwałych, a potem z niej wycofanego, jeśli ma ona miejsce po upływie sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania, a dniem odpłatnego zbycia, oczywiście pod warunkiem, że zaprzestanie używania tej rzeczy na potrzeby biznesu ma miejsce także w rzeczywistości.

Nowelizacja ustawy o PIT zmienia też zakres podmiotowy regulacji dotyczących odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego przez osoby aktywne gospodarczo, obejmując także osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, chyba, że dochody ich podlegają rozliczeniu ryczałtowemu.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 4 lutego, 2015 w Nowelizacje, PIT

 

Tagi: , , ,

Amortyzacja obiektu uzyskanego od byłych dzierżawców

Spółdzielnia posiadająca prawo wieczystego użytkowania działki, wydzierżawiła grunt osobie fizycznej, która miała zbudować kiosk handlowy w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną.  Dzierżawca zrealizował inwestycję, a następnie próbował sprzedać nieruchomość osobom trzecim, utrzymując, że stanowi ona jego własność.  „Po okresie bezumownego korzystania z gruntu przez osoby, które nabyły prawa do nakładów” spółdzielnia wydzierżawiła tymże niedoszłym właścicielom grunt ze znajdującym się na nim kioskiem handlowym, aby po pewnym czasie wymówić umowę i zażądać przywrócenia stanu pierwotnego (wyburzenia inwestycji) i wydania gruntu. Po rozpatrzeniu szczegółów sprawy sąd uznał za uzasadnione jedynie roszczenia dotyczące zwrotu nieruchomości do spółdzielni, bowiem brak związku tych osób z realizacją inwestycji czynił niezasadanym żądanie od nich by dokonali rozbiórki budynku. Byli dzierżawcy oddali nieruchomość na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, spółdzielnia zaś chcąc wprowadzić budynek do swoich środków trwałych powołała rzeczoznawcę by ustalił wartość początkową obiektu.  Kwotę wpisaną w operat szacunkowy spółdzielnia zaksięgowała także drugostronnie na zobowiązaniach. Byli dzierżawcy wystąpili na drogę sądową domagając się zwrotu poniesionych nakładów, wycenianych zresztą na kwotę wyższą niż uczynił to rzeczoznawca wykonujący zlecenie spółdzielni. Sąd pierwszej instancji uznał ich rację, ale kolejne spotkanie z wymiarem sprawiedliwości zakończyło się zwycięstwem spółdzielni, kończąc jej problemy z tą nieruchomością dokładnie dwadzieścia siedem lat po terminie podpisania umowy z nieuczciwym dzierżawcą, który zbudował kiosk.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 stycznia, 2015 w Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , , , ,

Wycena wartości początkowej budynku prywatnego z częścią użytkową

Przedsiębiorca z branży medycznej pozostający z żoną we wspólnocie majątkowej  zakupił wraz z nią działkę z niewykończonym w środku budynkiem mieszkalnym (stan surowy zamknięty). Jedna część budynku miała w przyszłości służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w druga zaś miała pomieścić biuro firmy i archiwum dokumentacji medycznej.  W akcie notarialnym nie wyodrębniono wartości gruntu i budynku, a część budynku przeznaczona do celów biznesowych nie stanowiła odrębnej nieruchomości.  W chwili składania wniosku o interpretację trwały prace wykończeniowe, finansowane z udziałem kredytu bankowego.

Nie wiedząc, czy w obliczu  aktualnych przepisów możliwe jest powołanie rzeczoznawcy  – stosownie do treści przepisu art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  – dla określenia wartości początkowej części nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia firmy medycznej, podatnik zapytał o to fiskusa. Był on zdania, że tak właśnie powinien uczynić, oceniając, iż inne metody wyceny dla określenia kosztów wytworzenia i spełnienia warunku z art. 22g ust. 4 ustawy o PIT –  byłyby niezgodne z przepisami. Twierdził, iż w sytuacji, w której budynek nie jest dokończony, nie ma sensu próba wyodrębnienia wartości budynku z ceny podanej w akcie notarialnym, zaś dokonanie osobnej wyceny budynku i gruntu w rozumieniu art. 22g ustawy o PIT uznał za możliwe tylko przed założeniem ewidencji środków trwałych, którą on sam prowadził już od lat. Podział części kosztów wspólnych na przynależne dla danej części uznawał za niemożliwe, inne zaś postrzegał jako możliwe do obliczenia dopiero po zakończeniu inwestycji.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 stycznia, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Podwójna amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym, nabytym później na własność

Spółka medyczna zakupiła od powiatu znajdujący się na terenie szpitala lokal użytkowy, wprowadzając go następnie do ewidencji środków trwałych. Wcześniej ten sam lokal był użytkowany przez ten sam podmiot gospodarczy na podstawie umowy najmu, a wydatki ponoszone na przystosowanie wnętrza do celów prowadzonej działalności gospodarczej zaliczono do „inwestycji w obcych środkach trwałych”. Więc spółka, opierając się na treści art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, stosowała stawkę amortyzacji w wysokości 10% rocznie. Pragnąc dowiedzieć się, czy istnieje możliwość dalszego utrzymywania stawki amortyzacji jak dla inwestycji w „obcym środku trwałym” po jego zakupie, spółka zapytała o to fiskusa.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 8 stycznia, 2015 w Interpretacje MF

 

Tagi: , ,

Reklamowanie projektu unijnego nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego

Wykonawca trzech projektów finansowanych w większości (85%) z pieniędzy unijnych, a polegających na przebudowie dróg powiatowych oraz dwóch mostów podpisując umowę dotyczącą finansowania zobowiązał się do promowania inwestycji, stosownie do treści art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. Informowanie obywateli o dokonywanych inwestycjach miało się odbywać za pomocą tablic reklamowych, informacyjnych i pamiątkowych oraz poprzez reklamy ogłoszenia zamieszczane w prasie.  Środki na ten cel zostały przewidziane w budżecie projektu w kwocie 139 tys. złotych jako wydatki kwalifikowane, w takiej samej proporcji pochodzące spoza Polski.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 29 grudnia, 2014 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , , , ,

Auto w firmie: zaliczanie amortyzacji i nieodliczonego podatku VAT w koszty podatkowe

Podatniczka wykorzystująca auta dla potrzeb własnej firmy jak i na potrzeby prywatne, umieściła je w ewidencji środków trwałych. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczała:

  • całość odpisów amortyzacyjnych,

  • pozostałe koszty użytkowania tych samochodów, jeżeli związane one były z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • nieodliczony VAT.

Podstawą dla zaliczania tej ostatniej pozycji kosztów podatkowych  był art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. Dla pojazdów tych nie była prowadzona ewidencja przebiegu.

Nie mając pewności, czy postępuje słusznie traktując jako koszty uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne oraz nieodliczony podatek VAT, podatniczka wnioskowała o wykonanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 3 października, 2014 w Interpretacje MF, Koszty podatkowe, VAT

 

Tagi: , , ,