RSS

Archiwa tagu: NSA

Świadectwo pracy wyrazem dyskryminacji w konkursie na dyrektora muzeum

Świadectwo pracy wyrazem dyskryminacji w konkursie na dyrektora muzeum

Zarząd powiatu ogłosił konkurs na dyrektora muzeum, którego warunki ogłoszono w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej. Jednym z warunków ubiegania się o to stanowisko było posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy zawodowej, które miało być poświadczone świadectwami pracy lub zaświadczeniem wydanym przez aktualnego pracodawcę. Do konkursu rozpisanego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgłosiło się osiem osób, z których połowa została od razu odrzucona, gdyż komisja konkursowa uznała, iż nie spełniły one wymogów formalnych. Jeden z wyeliminowanych kandydatów nie zgodził się z tą decyzją która miałoby nastąpić przez niewłaściwy wybór typu dokumentacji poświadczającej staż zawodowy. Mężczyzna zarzucił samorządowcom działanie dyskryminujące wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zarzucił pojmowanie stażu pracy w kategoriach pracy świadczonej tylko na umowę o pracę. Narusza to zasadę swobody zatrudniania z art. 353 zn. 1 k.c.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 czerwca, 2015 w Orzecznictwo, Prawo pracy

 

Tagi: , , , ,

NSA: Podmiot komercyjnie pobierający opłatę targową też płaci VAT

NSA: Podmiot komercyjnie pobierający opłatę targową też płaci VAT

Posiadająca osobowość prawną i działająca na zasadzie ryzyka handlowego spółka komunalna pobierająca opłatę targową dla organu władzy jest usługodawcą i nie podlega art. 15 ust. 6 ustawy o VAT mimo, że wyznacza ją do tego zadania sama gmina – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2015 roku (I FSK 222/14). Podwykonawców usług administracji publicznej nie sposób uznać za organy władzy publicznej.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11 czerwca, 2015 w Orzecznictwo, VAT

 

Tagi: , , , ,

Zamiast szacowania obrotu – księgowość brulionowa

Zamiast szacowania obrotu – księgowość brulionowa

NSA wyrokiem z dnia 23 stycznia 2015 r. II FSK 122/13 orzekł w sprawie podstaw do szacowania obrotu PIT. Stwierdził, że Organ podatkowy może odstąpić od określenia podstaw opodatkowania w drodze szacowania wyłącznie wówczas, gdy w oparciu o dokumenty, w szczególności takie, jak faktury, paragony, ewidencje, deklaracje, zapiski brulionowe możliwe jest ustalenie rzeczywistej podstawy opodatkowania.

Read the rest of this entry »

 

Tagi: , ,

Płatnik podatku odpowie także za cudze winy

Bank wypłacając dywidendę amerykańskiej spółce potrącił podatek według 19% stawki podatku zryczałtowanego od osób prawnych. Uczynił tak, ponieważ jego akcjonariusz nie przedstawił amerykańskiego certyfikatu rezydencji podatkowej. Po odliczeniu ustawowego wynagrodzenia dla płatnika, bank pieniądze wpłacił na konto właściwego urzędu skarbowego. Ponad dwadzieścia miesięcy później akcjonariusz wystąpił do fiskusa z wnioskiem o zwrot nadpłaty, informując, iż posiada status rezydenta podatkowego Stanów Zjednoczonych, więc zgodnie z zapisami polsko-amerykańskiej umowy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 8 października 1974 r. podatek od dywidendy z Polski należy uiścić według stawki o cztery procent niższej. Fiskus zgodził się z tą argumentacją i przelał nadpłacone pieniądze,  co jednak skutkowało zmniejszeniem podstawy naliczania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika pobranego uprzednio przez bank. Skarbówka wystąpiła o zwrot części wynagrodzenia banku wraz z odsetkami za okres przetrzymywania nienależnych bankowi pieniędzy, ten jednak zaskarżył tę decyzję, najpierw do drugiej instancji fiskusa, a potem do sądu.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 listopada, 2014 w CIT, Orzecznictwo

 

Tagi: , , , , , ,

Podatek od nieruchomości a porty: zwolnienia dla zarządców i infrastruktury portów morskich

W lipcu 2014 roku Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatrywał dwie istotne kontrowersje w zakresie podatku od nieruchomości o dużym znaczeniu dla przedsiębiorców związanych z transportem wodnym. Dotyczyły one art. 7 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w którym zapisano warunki pięcioletniego zwolnienia z tego typu daniny publicznej dla budowli i części infrastruktury technicznej na nabrzeżach, które związane są z portem – bezpośrednio lub umożliwiając dostęp jednostek pływających – wraz z gruntem. Wyłączone od zwolnień są przy tym  „grunty zajęte przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską”.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 9 sierpnia, 2014 w Orzecznictwo, Podatek od nieruchomości

 

Tagi: , , , ,

Zwolnienie z podatku niewykorzystane za życia podatnika nie przechodzi na spadkobiercę

Podatniczka w roku 2010 odziedziczyła akcje spółek, z których część nabyto w latach 2001 – 2003. W tych latach sprzedaż akcji była zwolniona z VAT. Następnie, w związku ze zniesieniem tego przywileju, nowelizacja ustawy o PIT zwolniła bezterminowo sprzedaż akcji nabytych przed 2004 r.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 4 czerwca, 2014 w PIT

 

Tagi: , , , ,

NSA: Podatek od nieruchomości według stanu faktycznego

Na zamówienie firmy wybudowano pawilon handlowo-usługowy. Wnioskowała ona o pozwolenie na częściowe użytkowanie w 2010 roku, a możliwość wykorzystania w tym terminie do celów gospodarczych sugerowały też zapisy w dzienniku budowy. Pozytywna decyzja w tej sprawie uprawomocniła się dopiero w roku 2011.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 Maj, 2014 w VAT

 

Tagi: , , , ,

Zakup gruntu zawierającego kopaliny nadal nie jest kosztem podatkowym

Sąd rozpatrywał sprawę osoby, która kilka lat temu nabyła działki rolne na terenie bogatym w kruszywo mineralne. Koszt ziemi na tym terenie był znacząco wyższy od przeciętnej wartości na tym terenie, co świadczyło, że nabywca wiedział o tym, co kryje się pod powierzchnią działek.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 Maj, 2014 w PIT

 

Tagi: , , ,

Premia z zysku motywuje więc to koszt podatkowy

Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku firmy mogą być kosztem, jeśli zachodzi sytuacja opisana w art. 15 ustawy o CIT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 kwietnia 2014 (sygn. akt. II FSK 1220/12) zmienił dotychczasową linię orzecznictwa i jest teraz sprzeczny z opiniami Ministra Finansów.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 18 Maj, 2014 w CIT

 

Tagi: , , ,

Jak sformułować zarzut błędnej wykładni w skardze kasacyjnej do NSA

Skarga kasacyjna do NSA to dokument opatrzony tzw. przymusem adwokackim czyli musi być sporządzona przez uprawnionego specjalistę. To nie jedyny wymóg.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 Maj, 2014 w Wszystkie

 

Tagi: , ,