RSS

Archiwa tagu: promocja i reklama

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Agent zajmujący się sprzedażą ubezpieczeń zapytał fiskusa, czy może zaliczać w koszty wartość posiłków zjedzonych wspólnie z klientami. Wyjaśniał przy tym, iż nawiązywanie nowych kontaktów z potencjalnymi kupującymi miało kluczowe znaczenie dla wysokości uzyskiwanych przez niego przychodów. A ponieważ najłatwiej było rozpocząć te znajomości w restauracjach, koszty konsumpcji w czasie tych spotkań powinny być uznane za koszty podatkowe.

Ze stanowiskiem podatnika zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji podatkowej z 22 kwietnia 2015 roku (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) wyjaśnił, iż drobne kwoty wydawane opisany sposób mogą być kosztem podatkowym, pod warunkiem jednak, że będą one dotyczyły spotkań, w których rozrywka czy konsumpcja nie są celem głównym. Spotkania w restauracjach zaś powinny odbywać się bez nadmiernego przepychu.

Organ podatkowy uprzedził ponadto, że koszty takich spotkań powinny być udokumentowane nie tylko fakturami, ale też dodatkowo, aby możliwe było „w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej”.

 
 

Tagi: , , , , ,

Impreza promocyjna – koniecznie zlecona podmiotowi zewnętrznemu

Firmy podejmujące różne działania w sferze reklamy i promocji swoich produktów, muszą zdawać sobie sprawę z pewnych elementarnych zasad „optymalizowania” skutków podatkowych takich zdarzeń.

Do podstaw należy sposób na zagospodarowanie imprez, podczas których zużywane są produkty spożywcze, napoje i alkohol, usługi gastronomiczne i cateringowe oraz różne gadżety reklamowe.

Tu należy pamiętać, że samodzielne przeprowadzenie przez firmę np. festynu czy imprezy integracyjnej z użyciem wymienionych elementów, spotka się z zarzutami o reprezentację i darowizny, których obu, finansowanie, w rozumieniu podatkowym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Negatywny efekt podatkowy znika zaś błyskawicznie, gdy organizację imprezy zleci się podmiotowi zewnętrznemu:  agencji marketingowej itp.

Wtedy firma zlecająca ponosi koszt podatkowy usługi organizacji imprezy promocyjnej/reklamowej. Bezpośredni wykonawca zaś, kupując gastronomię, catering i gadżety do rozdania, rozlicza to jako własne koszty wykonania usług organizacji imprez.

Takie podejście do tematu potwierdzają liczne interpretacje urzędowe:

„wydatki na nabycie produktów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych oraz gadżetów przekazywanych w związku ze świadczeniem usług marketingowych na rzecz zleceniodawców, nie zaliczają się do jakiejkolwiek kategorii wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP”.

Vide interpretacje indywidualne:

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-782/14-2/JC)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lutego 2010 r. (sygn. IPPB5/423-697/09-2/AM)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2009 r. (sygn. IPPB5/423-633/09-4/AM)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB5/428-290/09-2/AM)

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 marca, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: ,

Fiskalne nowiny: Opodatkowanie cashback

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia. Ustawodawca wprowadzając ten przepis, równocześnie skomplikował sprawę, bo poszerzył zakres zwolnień przedmiotowych PIT o świadczenia z akcji promocyjnych usług, nie przekraczające 760 zł. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem akcje typu cashback podlegają temu zwolnieniu kwotowemu. Dopiero wypłaty powyżej 760 zł kwalifikowały by się do opodatkowania ryczałtem. Nowy przepis wygląda więc na całkiem martwy.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 marca, 2015 w Nowelizacje, PIT

 

Tagi: , , , ,

Franczyza – kwalifikacja kosztów reklamy produktów w sklepach sieci

Spółka kierowała siecią sklepów prowadzonych na podstawie umów franczyzy przez innych przedsiębiorców, którzy wykonywali dla niej usługi promocyjno-reklamowe (odpowiednie eksponowanie towaru, informowanie o nim poprzez gazetki reklamowe, plakaty itp., właściwe oświetlanie towaru).  Jednocześnie na wykonanie tych usług zawierała ona odpowiednie umowy z producentami towarów sprzedawanych w sieci tychże sklepów, w których znajdowały się odpowiednie zapisy co do podmiotu realizującego reklamę i o koordynatorze zamówienia – franczyzodawcy.  Zarówno spółka jak i realizatorzy usługi otrzymywali wynagrodzenia wyliczane procentowo w oparciu o wartość zakupów dokonywanych przez franczyzobiorców u producentów.

Spółka zakładała, iż działania promocyjne w sklepach zwiększają zyski producentów, a więc i jej samej.  Zamierzała wprowadzić aneksy do umów, które warunkowałyby rozliczanie usług franczyzobiorców w trybie kwartalnym, po weryfikacji danych dostarczonych przez nich przez spółkę. Nie wiedziała jednak, czy właściwe jest uznanie kosztów wynagrodzeń na rzecz franczyzobiorców za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i co za tym idzie potrącanie ich w okresie osiągnięcia odpowiadających im przychodów.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 stycznia, 2015 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , ,

Rabat udzielony pracownikom może być bez PIT

Spółka handlująca sprzętem sportowym z końcem sezonu na użytkowanie konkretnego produktu obniżała jego cenę o około 30%, jednocześnie zachęcając do zakupu z wykorzystaniem karty rabatowej także swoich zatrudnione w niej osoby. Pracownicy mogli korzystać ze zniżki w wysokości 25%, pod warunkiem wydania na zakup asortymentu własnej firmy określonej kwoty wyznaczonej przez pracodawcę.

Nie wiedząc, czy wykorzystanie  możliwości zakupu po cenach promocyjnych oferowanej w oparciu o zatrudnienie w spółce będzie w oczach fiskusa stanowiło dla pracowników  przychód wynikający z istnienia stosunku pracy, spółka zapytała o to fiskusa. W jej opinii stosowanie rabatów wobec pracowników miało dokładnie ten sam cel, co udzielanie ich klientom – zwiększenie wielkości sprzedaży i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Izba skarbowa była jednak innego zdania, powołując się na fakt, iż dokładne warunki korzystania z rabatu przez pracowników różniły się nieco od zniżek stosowanych wobec klientów, a samo uprawnienie do tej formy korzystnych zakupów wynikało właśnie z istnienia stosunku pracy ze spółką.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 grudnia, 2014 w Orzecznictwo, PIT

 

Tagi: , ,

Reklamowanie projektu unijnego nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego

Wykonawca trzech projektów finansowanych w większości (85%) z pieniędzy unijnych, a polegających na przebudowie dróg powiatowych oraz dwóch mostów podpisując umowę dotyczącą finansowania zobowiązał się do promowania inwestycji, stosownie do treści art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. Informowanie obywateli o dokonywanych inwestycjach miało się odbywać za pomocą tablic reklamowych, informacyjnych i pamiątkowych oraz poprzez reklamy ogłoszenia zamieszczane w prasie.  Środki na ten cel zostały przewidziane w budżecie projektu w kwocie 139 tys. złotych jako wydatki kwalifikowane, w takiej samej proporcji pochodzące spoza Polski.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 29 grudnia, 2014 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , , , ,

Zakup towaru, który wydano w darowiźnie nie jest kosztem CIT

W obrocie gospodarczym, szczególnie w działalności handlowej i produkcyjnej nierzadko zdarzają się darmowe przekazania towarów. Trudno bowiem utrzymać w praktyce działania firmy taki stan, że każda czynność jest zawsze odpłatną sprzedażą. W grę nieodpłatnych przekazań wchodzą przede wszystkim działania reklamowe i marketingowe. Czasem jednak pojawia się kwestia, jak zagospodarować towar, który nie nadaje się do komercyjnego wykorzystania? Tu z pewnością nie okazują się pomocne ani przepisy podatkowe, ani ich urzędowe interpretacje.

 Z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

 Ten zestaw przepisów został powołany przez organ podatkowy w sytuacji, gdy przedsiębiorca chciał zagospodarować towary, które pozostały niewykorzystane po akcji promocyjnej. Pierwotnie klientom punktów sprzedaży, pod ustalonymi warunkami, wręczano nagrody promocyjne. Zakupione w tym celu towary były zaliczane do kosztów CIT. Jednak część zakupionych nagród promocyjnych pozostawała niewykorzystana – nie wydano ich klientom sklepów. Powstał więc pomysł, by tę część przekazać na cele charytatywne. Tu jednak okazało się, że zakup tych towarów nie może być kosztem CIT.

 „Z wykładni literalnej art. 16 ust. pkt 14 updop, wynika jednoznacznie, że w obecnym stanie prawnym wszelkiego rodzaju nieodpłatne podarunki (poza wyjątkami wskazanymi ww. przepisie) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.” – napisał w interpretacji z dnia 17 grudnia 2013 r. (IPPB5/423-788/13-2/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 7 grudnia, 2014 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , ,